Aanbestedingsstrategie

strategisch advies voor veranderende omstandigheden

Aanbestedingsstrategie

Het aanbesteden door een publieke organisatie (overheid-gerelateerd) verloopt op hoofdlijnen hetzelfde als bij private organisatie. Bij het aanbesteden ten behoeve van publieke organisaties gelden echter speciale regels om ervoor te zorgen dat algemene beginselen van objectiviteit, transparantie en non-discriminatie worden nagekomen. Deze regels zijn vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. In dit opzicht wijkt het aanbestedingsproces bij een publieke organisatie af van die voor een private organisatie.

Regent Vastgoedmanagement & Advies helpt u in beide gevallen op professionele wijze bij het voeren van uw aanbestedingsprocedure. Daarbij hanteren we niet altijd de gebaande paden. Voor een strategisch advies verdiepen onze deskundigen zich behalve in de vraagstelling en kernwaarden van de opgave, ook in de telkens veranderende marktomstandigheden. Daarnaast nemen we de complexiteit van het project evenals de gewenste doorloopsnelheid van de aanbestedingsprocedure, de bouwvoorbereiding en uitvoering in overweging. Desgewenst hanteren we escapeclausules om een maximale vrijheid te behouden voor het al dan niet gunnen van de (volledige) opdracht.

We zijn bekend met de traditionele aanbestedingsvormen, zowel (meervoudig) onderhands, nationaal als Europees. Ook alternatieve vormen zoals UAV-gc opdrachten en Design & Build aanbestedingen en combinaties van verschillende vormen, passen wij toe. Bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten passen wij de actuele juridische kennis toe. Hiermee voorkomen we in beginsel protesten vanuit de markt. Met name aanbestedingsprocedures voor publieke organisaties wordt door de markt met een grote interesse gevolgd. Daarom stemmen we de te voeren procedure en documenten ook af met ons vast juridische adviesbureau.

Het aanbesteden doen wij niet enkel vanuit een totaalproject. Inmiddels weten organisaties ons ook te vinden voor enkel het voeren van hun aanbestedingsprocedure. Het gaat dan vaak om complexe of gevoelige inkooptrajecten. waarbij Regent Vastgoedmanagement & Advies begeleidt in dat geval in samenwerking met de opdrachtgever en/of het al gekozen bouwmanagementbureau de aanbestedingsprocedure.

Wat wij doen

Fase 1: Voorbereiden inkoopprocedure

 • samenstellen van inkoopbehoefte en kernwaarden van de organisatie
 • oriëntatie van de markt
 • adviseren en bepalen inkoopstrategie
 • opstellen inkoopvoorwaarden / aanbestedingsleidraad, de (model)overeenkomst en overige documenten

Fase 2: Doorlopen aanbestedingsprocedure

 • aankondigen van de inkoop- of aanbestedingsprocedure (onderhands of openbaar eventueel met voorselectie)
 • indien van toepassing, het benaderen / interesseren van marktpartijen
 • verstrekken van de opgave en de relevante aanbestedingsdocumenten en voorwaarden
 • verkennen / verstrekken van ‘nadere inlichtingen’ aan de hand van vragen van gegadigden / geïnteresseerden
 • voeren van selectie van de inschrijvende partijen
 • opstellen selectie- en/of gunningadvies op basis van inschrijvingen
 • informeren van afgewezen partijen en de partij aan wie de opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen
 • het voeren en bewaken van de stand-still termijn (enkel bij overheidsopdrachten)
 • het voeren van een eventuele onderhandelingsprocedure en/of voorbereidende fase
 • verzorgen van de definitieve gunning en opdrachtverstrekking