Locatieonderzoek

voor een onderbouwde locatiekeuze

Locatieonderzoek

Bij een locatieonderzoek worden de verschillende eigenschappen van locaties voor een (bouw)plan met elkaar vergeleken. Dat kunnen reeds aangewezen voorkeurslocaties zijn, nog nader te verkennen locaties of een combinatie van beiden. Voor het bepalen van de voorkeurslocatie stellen wij op basis van het programma (van eisen) van de beoogde ontwikkeling onder meer de toetsingscriteria op.

Voorbeelden

  • passend voor de toekomstvisie voor het project (o.a. uitbreidbaarheid en/of flexibiliteit)
  • eigendomssituatie percelen
  • passend in de maatschappelijke context (burgerparticipatie buurtbewoners, stakeholders)
  • landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing
  • huidige planologische regeling en of belemmeringen
  • milieukundige / archeologische belemmeringen
  • infrastructuur / ontsluiting / verkeerscirculatie / parkeren
  • kostenverhogende factoren zoals aanleg voorzieningen (leidingtracés, etc.)
  • combinatiemogelijkheid met aanverwante functies (maatschappelijk vastgoed)

Wat wij doen

De toetsingscriteria werken wij concreet uit op basis van het gewenste (bouw)plan. Vervolgens kennen wij scores en wegingen toe aan het belang van de verschillende eigenschappen van de locaties. Dat doen wij in samenspraak met de opdrachtgever (gebruiker) en doorgaans met de gemeente en eventuele stakeholders. Voor het bepalen van de maatschappelijke context houden wij bijvoorbeeld gerichte interviews met de bewoners / stakeholders.

Op basis van de vastgestelde toetsingscriteria beoordelen we de locaties. Hieruit volgt een voorkeurslocatie, die we middels een rapportage onderbouwen met de resultaten van het locatieonderzoek.

Op deze manier heeft u een goed onderbouwde locatiekeuze voor uw (bouw)plan waarmee u verder kunt in de voorbereiding naar een daadwerkelijke uitvoering. Onze rapportage kunt u desgewenst gebruiken bij uw communicatie naar stakeholders en/of voor (politieke) draagvlakontwikkeling, bijvoorbeeld in het kader van burgerparticipatie. Desgewenst vertalen we deze rapportage naar een notitie of brief die u kunt gebruiken bij het informeren van de belanghebbende(n).