Beheer en exploitatie

grip op kosten

Exploitatie > grip op kosten

Bij huisvestingplannen is het belangrijk om de juiste afwegingen te maken ten aanzien van beheer en exploitatie. Immers, vanaf de ingebruikname van de huisvesting gaan de exploitatiekosten tellen. Deze terugkomende lasten slaan soms een bres in de exploitatiebegroting van de organisatie.

Beheer en exploitatie

Het onderwerp ‘Beheer en exploitatie’ is bij ons de rode draad gedurende de gehele planvormingsfase. Er zijn inhoudelijke, ruimtelijke en financiële raakvlakken mee gemoeid die vanaf de initiatieffase aandacht vragen. Zeker als er meerdere gebruikers zijn die – al dan niet – gezamenlijk opdraaien voor het beheer en de exploitatie.

Regent Vastgoedmanagement & Advies plaatst het onderwerp daarom als vast punt op de agenda. Dat doen wij al vanaf het opstellen van het huisvestingsconcept. Het vroegtijdig vaststellen van de uitgangspunten geeft namelijk duidelijkheid over het beheer en de exploitatiekosten. Niet zelden leidt het inzicht bij gezamenlijk toekomstig beheer tot heroverwegingen en ontwerpaanpassingen. Dat kan dan maar beter tijdens de prille planvorming dan bij ingebruikname van de huisvesting.

De output van ons advies borgen wij in het ruimtelijk/functioneel- en technisch programma van eisen die wij tijdens het verdere ontwerpproces bewaken. Dat is niet in beton gegoten. Op basis van voortschrijdend inzicht kunnen aanpassingen gewenst zijn. Deze maken wij in dat geval expliciet zodat keuzes weloverwogen zijn.

Multifunctionele accommodaties

Met name opdrachtgevers en gebruikers van multifunctionele accommodaties of andere samenwerkingsverbanden helpen wij de juiste keuzes te maken over het eigendom, beheer en exploitatie van het vastgoed. Wij dragen er zorg voor dat gebruik, onderhoud, beheer en exploitatie inzichtelijk en praktisch werkbaar wordt voor iedereen. Daardoor weten alle gebruikers, nog voordat het ontwerp gemaakt wordt, waar ze aan toe zijn. Dit optimaliseert de onderlinge samenwerking .

Planmatig onderhoud

Regent Vastgoedmanagement & Advies ondersteunt gebouweigenaren bij het beheer van hun onderhoudsactiviteiten en onderhoudskosten op korte en lange termijn. Wij brengen de technische staat in kaart en adviseren over het onderhoudstraject. Dit vatten wij samen in een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP). Ook het aanbesteden van het onderhoud, voeren van toezicht of het initiëren van kwaliteitsimpulsen is ons op het lijf geschreven.

Wat wij doen

  • adviseren en opstellen samenwerkingsvormen (overeenkomsten) en beheerstructuren adviseren en opstellen technische en ruimtelijke beheermaatregelen
  • opstellen van beheer- en exploitatiekosten
  • opstellen meerjaren-onderhoudsplannen
  • aanbesteden / inkopen en monitoren beheer- en onderhoudswerkzaamheden