Onderwijs

van onderwijsvisie naar ruimtebehoefte

Betere leerprestaties door goede huisvesting

Fusies, onderwijskundige vernieuwingen, technische veroudering of gewenste samenwerkingsverbanden vereisen aanpassing, uitbreiding of nieuwbouw van onderwijsgebouwen. Een huisvestingsvraagstuk begint met een visie op het onderwijs van de toekomst. Pas als de onderwijsvisie helder is en gedragen wordt, kan de vertaling plaatsvinden naar ontwerp en gebouw.

Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers ontwikkelen we een breed gedragen visie en helder geformuleerde ambitie en vertalen we het onderwijsconcept naar een optimale onderwijsomgeving. Kernbegrippen waaraan een schoolomgeving moet voldoen zijn; duurzaam, functioneel, open, licht, gezond en veilig. De sfeer en uitstraling moet passen bij de identiteit, unieke kenmerken en cultuur van de school.

Duurzaamheid en het thema ‘Frisse Scholen’ staan bij ons hoog op de agenda, want een prettig en gezond klimaat draagt bij aan betere leerprestaties. COVID 19 vormt hierbij een actueel aandachtspunt.

Regent heeft de kennis en ervaring om deze trajecten te managen. We ondersteunen uw vertaalslag van onderwijsvisie naar ruimtebehoefte met behulp van een gedegen huisvestingsstudie. Vervolgens stellen wij met u de ontwerpkaders op en geven sturing aan het ontwerpproces al of niet gecombineerd met de aanbesteding. We zijn bekend met de normeringen voor het onderwijs. Naast het investeringsvraagstuk kijken wij nadrukkelijk naar de exploitatiebegroting. En tijdens de uitvoeringsfase controleren wij dat het project wordt gerealiseerd conform de gekozen uitgangspunten.

Onze drive is een onderwijsomgeving die op alle niveaus voldoet aan de visie en ambitie, kwalitatief goed en duurzaam is en in de toekomst kan transformeren met de veranderende vraag.