Gebiedsontwikkeling en Herbestemming

belangen bij elkaar brengen

Ruimtelijke ontwikkeling

De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland is de laatste jaren steeds complexer geworden. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting, wonen, stedelijke vernieuwing, economie, natuur en milieu. Er spelen vaak politieke gevoeligheden en uiteenlopende – doorgaans tegenstrijdige – belangen van diverse stakeholders. Succesvolle gebiedsontwikkeling en herbestemming staat of valt met het proces waarin de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben vaak veel impact op de omgeving en het gebied. Doorgaans spelen er meerdere vraagstukken tegelijkertijd. Het gaat niet om één of meerdere gebouwen, maar om het geheel. Gebaseerd op een toekomstvisie, een verbinding tussen alle aanwezige onroerende elementen én de marktvraag. Het algemene doel is meerwaarde creëren voor een wijk, dorpskern, centrum of (binnenstedelijk) gebied.

De regisseur en adviseur

Regent Vastgoedmanagement & Advies is uw onafhankelijke regisseur. Wij zien het als onze taak om de belangen van de verschillende partijen te verkennen en op elkaar af te stemmen. Vanuit consensus ontstaat een optimale ontwikkeling met de hoogste waarde. Het proces is vaak dynamisch, van geven en nemen, waarbij het gaat om zowel de inhoudelijke plannen alsook de samenwerking en – niet in het minst – de eigen inbreng en winstmaximalisatie. Waarbij ‘winst’ niet altijd in geld wordt uitgedrukt. Ons doel is uiteraard het behartigen van het belang van onze opdrachtgever. Daar zijn we duidelijk in.

Integrale aanpak

Uitgangspunt bij een gebiedsontwikkeling is de doelgroep waarvoor de ontwikkeling gerealiseerd wordt. Wat beweegt hen? Waar moet de omgeving over de komende 15 – 50 jaar aan voldoen? Dat verbinden wij met de mogelijkheden van de locatie, de markt en de wijkvisie. We hebben zowel aandacht voor de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van het proces. Het gaat over integrale conceptontwikkeling. De exploitatie van het gebied op lange termijn is van essentieel belang.
Onze adviseurs zijn ervaren vakmensen met een achtergrond als bouwkundige, bestuurskundige, financieel specialist of ruimtelijk ontwikkelaar.

Wat wij doen

  • voeren van procesregie
  • uitvoeren / doorrekenen van (alternatieve) haalbaarheidsonderzoeken en locatiestudies
  • opstellen vlekkenplannen en verkennen van alternatieve ruimtelijke ontwikkelingen
  • onderhandelingsstrategie bepalen
  • opstellen integrale huisvestingplannen
  • marktconsultaties voor corporaties en marktpartijen
  • opstellen bidboeken en voeren van aanbestedingsprocedures
  • opstellen van een maatschappelijk en financieel afwegingskader, waarmee partijen al in een vroeg stadium aan haalbare projecten kunnen werken
  • opstellen van ontwikkelovereenkomsten